PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„OBJAVUJ S OTVORENÝMI VIEČKAMI“

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Kofola a.s. so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 36 319 198, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ").

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl. č. 160789 (ďalej len „Organizátor").

TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl. č. 22873 (ďalej len „Technický správca").

NÁZOV SÚŤAŽE

„Objavuj s otvorenými viečkami" (ďalej len „Súťaž")

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Tieto pravidlá však upravujú výhradne časť súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže") v období od 1.5.2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže").

Tieto pravidlá, dostupné na www.kofola.sk/sutaz (ďalej len ako „Súťažný web“) upravujú výhradne tú časť Súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v čl. 1 týchto pravidiel. Pravidlá pre českú časť súťaže sú dostupné na adrese www.kofola.cz/soutez .

SÚŤAŽNÉ KOLÁ A SKUPINY

V Súťaži je možné vyhrať tri typy Výhier – Hlavnú Výhru, Vedľajšiu Výhru a Festivalovú Výhru.

Na účely určenia Výhercov Hlavnej Výhry je Súťaž rozdelená na dve súťažné kolá:

 1. Prvé súťažné kolo sa koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé súťažné kolo sa koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

Na účely určenia Výhercov Vedľajšej Výhry je Súťaž rozdelená na 18 súťažných kôl, ktorými je vždy jeden kalendárny týždeň v Dobe konania Súťaže (prvé a posledné súťažné kolá sú skrátené, nakoľko nejde o celé kalendárne týždne).

Na účely určenia Výhercov Festivalovej Výhry je súťaž rozdelená do 17 súťažných skupín, z ktorých každá je určená podľa jedného z 17 vybraných hudobných festivalov. Danej súťažnej skupiny sa účastní vždy len tí Súťažiaci, ktorí prejavia záujem o účasť na konkrétnom hudobnom festivale.

Ďalšie informácie o určení výhercov sú uvedené nižšie v týchto pravidlách.

1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci").

Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba se súhlasom svojho zákonného zástupcu. Organizátor môže Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov kedykoľvek vyzvať na poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu s účasťou Súťažiaceho v Súťaži. Povinnosťou Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov bude po takejto výzve predložiť Usporiadateľovi či Organizátorovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na e-mail [email protected]. Ak nepredloží taký Súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa, kedy bol o jeho predloženie požiadaný, je Organizátor či Usporiadateľ oprávnený takéhoto Súťažiaceho bez náhrady vylúčiť zo Súťaže.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky pre účasť v Súťaži stanovené týmito pravidlami a v Dobe konania súťaže vykoná aspoň jednu platnú súťažnú registráciu (ďalej len „Súťažná registrácia") a nahrá do súťaže aspoň jeden súťažný kód špecifikovaný nižšie.

2. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

Za súťažné výrobky sa na účely tejto Súťaže považujú výrobky Usporiadateľa predávané v Mieste konania súťaže a v Dobe konania Súťaže, ktorými sú tieto plechovky objemu 0,33 l:

 • Kofola Originál 0,33 l
 • VINEA biela 0,33 l
 • VINEA nealko strik 0,33 l
 • VINEA červená 0,33 l
 • TARGA FLORIO pomaranč 0,33 l
 • TARGA FLORIO citrón 0,33 l
 • TARGA FLORIO Tonica Originale 0,33 l
 • TARGA FLORIO Tonica Rosa 0,33 l
 • ROYAL CROWN COLA classic 0,33 l
 • ROYAL CROWN COLA no sugar 0,33 l

(vyššie a ďalej len "Súťažný výrobok"). Súťažné výrobky nie sú na účely súťaže samostatne označené a môžu byť balené aj v multibaleniach po 4 kusoch. Súťažný výrobok je pod viečkom opatrený unikátnym 8-miestnym alfanumerickým kódom (ďalej len "Súťažný kód"), je však možné, že Súťažiaci zakúpi aj Súťažný výrobok bez Súťažného kódu. V takom prípade je nutné, aby Súťažiaci uskutočnil Súťažný nákup v Dobe konania Súťaže. Pokiaľ nebude Súťažný výrobok zakúpený v Dobe konania Súťaže obsahovať Súťažný kód pod viečkom (čo Súťažiaci zistí až po otvorení Súťažného výrobku), môže sa Súťažiaci napriek tomu zapojiť do Súťaže, a to nasledujúcim spôsobom:

 1. Súťažiaci si odfotí spodnú stranu viečka Súťažného výrobku a účtenku, ktorá potvrdzuje uskutočnenie Súťažného nákupu v Dobe konania súťaže.
 2. Súťažiaci zašle na email [email protected] obe fotografie so žiadosťou o zaslanie náhradného Súťažného kódu.
 3. Pokiaľ Súťažiaci splní podmienky na vydanie náhradného Súťažného kódu, Organizátor zašle Súťažiacemu znenie náhradného Súťažného kódu, s ktorým sa Súťažiaci zapojí do Súťaže podľa týchto Pravidiel.

Súťažné výrobky môžu byť zakúpené aj pred začiatkom Doby konania Súťaže. Pokiaľ budú Súťažné výrobky zakúpené po skončení Doby konania Súťaže, Organizátor výslovne prehlasuje, že ak obsahujú Súťažný kód, tento nebude mať už vo vzťahu k Súťaži žiadnu hodnotu.

3. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

3.1 NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU

Súťažiaci zakúpi v ktoromkoľvek maloobchode, veľkoobchode, gastronomickom podniku, predajnom automate alebo na e-shope v Mieste konania súťaže Súťažný výrobok (vyššie a ďalej len "Súťažný nákup").

Súťažiaci je povinný si uschovať všetky viečka Súťažných výrobkov - ich predloženie môže byť (v prípade požiadavky Organizátora alebo Usporiadateľa) jednou z podmienok odovzdania Výhry v Súťaži. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky viečka Súťažných výrobkov so Súťažnými kódmi, s ktorými sa zúčastnil Súťaže, a to až do vyporiadania Výhier v Súťaži, najdlhšie do 2 mesiacov od ukončenia Doby konania Súťaže. Viečka Súťažných výrobkov musia byť celistvé, nepoškodené a musí z nich byť jasný a čitateľný Súťažný kód. Pokiaľ Súťažiaci uvedené na výzvu Organizátora v primeranej dobe nepredloží, nestane sa Výhercom Súťaže a Výhru nezíska.

3.2 VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU NA WEBOVEJ STRÁNKE SÚŤAŽE

Po uskutočnení Súťažného nákupu Súťažného výrobku navštívi Súťažiaci v Dobe konania Súťaže Súťažný web, kde uskutoční Súťažnú registráciu.

Súťažiaci uskutoční Súťažnú registráciu tak, že si na Súťažnom webe založí užívateľský účet. Do registračného formulára umiestneného na Súťažnom webe:

 1. zadá svoje meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu, platnú e-mailovú adresu a poštové smerovacie číslo bydliska,
 2. zadá ním zvolené heslo (a zopakuje),
 3. potvrdí svoj vek (v prípade, že je mladší ako 15 rokov, vyplní navyše e-mail zákonného zástupcu, ktorý s jeho účasťou v Súťaži súhlasil a ktorý môže byť v súvislosti s účasťou Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov v Súťaži alebo v prípade výhry kontaktovaný),
 4. následne pre úspešné dokončenie Súťažnej registrácie Súťažiaceho:
  1. potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Súťaže, vyjadruje s nimi dobrovoľne svoj výslovný súhlas a zaväzuje sa ich dodržiavať,
  2. dobrovoľne vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia Súťaže zahrňujúce organizáciu a vyhodnotenie Súťaže, kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry podľa týchto pravidiel, resp. podľa Prílohy č. 1 týchto pravidiel (Súťažiaci berie na vedomie, že ak tento súhlas neudelí, nebude môcť byť zaradený do Súťaže); a prostredníctvom tlačidla "ODOSLAŤ" odošle riadne vyplnený registračný formulár Technickému správcovi.

Súťažiacemu bude následne obratom zaslaný registračný e-mail na adresu uvedenú v registračnom formulári s výzvou na autorizáciu užívateľského účtu (bližšie informácie o autorizácii budú uvedené v príslušnej správe). Ak má Súťažiaci záujem o zasielanie obchodných oznámení Usporiadateľa, môže v rámci registračného formulára udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aj na tieto účely, a to podľa Prílohy č. 2 týchto pravidiel.

Autorizáciou užívateľského účtu je Súťažiaci zaregistrovaný do Súťaže a je mu vytvorený vlastný užívateľský účet (ďalej len "Užívateľský účet"). Prostredníctvom Užívateľského účtu môže Súťažiaci do Súťaže vkladať ním nazbierané Súťažné kódy zo Súťažných výrobkov.

Prihlásenie do Užívateľského účtu bude možné prostredníctvom užívateľského mena, ktorým je e-mailová adresa Súťažiaceho uvedená v registračnom formulári, a prostredníctvom hesla, ktoré Súťažiaci určil v rámci registračného formulára. Súťažiaci je povinný neposkytnúť prístupové údaje k Užívateľskému účtu tretím osobám. Pri registrácii Užívateľského účtu je Súťažiaci povinný uvádzať len aktuálne, presné a úplné údaje o svojej osobe. V prípade, že Súťažiaci poskytne neplatné, nesprávne alebo neaktuálne údaje, nie je Usporiadateľ povinný Súťažiaceho zaregistrovať do Súťaže a vytvoriť mu Užívateľský účet. Súťažiaci sa zaväzuje udržiavať údaje správne a aktuálne počas celej Doby konania Súťaže a v prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, oznámiť tieto zmeny bez zbytočného odkladu Usporiadateľovi, predovšetkým tým, že ich sám včas zmení v nastaveniach Užívateľského účtu. Za prípadnú škodu súvisiacu napr. s nemožnosťou kontaktovania Súťažiaceho ohľadne Súťaže alebo Výhry zodpovedá Súťažiaci, Usporiadateľ a Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť.

3.3 ZADANIE SÚŤAŽNÉHO KÓDU

Po prihlásení do svojho Užívateľského účtu môže Súťažiaci v Dobe konania Súťaže nahrať ľubovoľný počet Súťažných kódov, ktoré je však nutné nahrávať jednotlivo.

Každý Súťažiaci, ktorý dokončí riadnu Súťažnú registráciu, získa odmenu v podobe zľavového kódu v hodnote 15 % na nákup v e-shope dostupnom na adrese www.kofolashop.sk (ďalej len "Súťažný zľavový kód"). Platnosť Súťažného zľavového kódu je do 31. 12. 2024 alebo do vypredania zásob. Súťažiaci obdrží Súťažný zľavový kód e-mailom na adresu, na ktorú je vedený jeho Užívateľský účet.

Do Súťaže sú vložené tri druhy Výhier - Hlavná Výhra, Vedľajšia Výhra a Festivalová Výhra.

Okamžikom nahratia jedného (1) platného Súťažného kódu do Súťaže prostredníctvom Užívateľského účtu je Súťažiaci jedenkrát zaradený do vyhodnotenia Súťaže o Vedľajšiu Výhru (resp. do príslušného Súťažného kola, v ktorom sa žrebuje Výherca Vedľajšej Výhry).

Okamžikom nahratia štyroch (4) platných Súťažných kódov do Súťaže prostredníctvom Užívateľského účtu je Súťažiaci jedenkrát zaradený do vyhodnotenia Súťaže o Hlavnú Výhru (resp. do príslušného súťažného kola, v ktorom sa žrebuje Výherca Hlavnej Výhry). Ak Súťažiaci dosiahne počtu štyroch (4) nahraných Súťažných kódov viackrát (napr. 8, 12, 16), je zaradený do žrebovania o Hlavnú Výhru viackrát a jeho šance na jej získanie sa zvyšujú. Informácie o zaradení Súťažiaceho (a počte zaradení) do žrebovania o Hlavnú Výhru budú zobrazené v rámci Užívateľského účtu.

Okamžikom nahratia jedného (1) platného Súťažného kódu do Súťaže prostredníctvom Užívateľského účtu je Súťažiaci jeden krát zaradený do vyhodnotenia Súťaže o Festivalovú Výhru, ak vo svojom Užívateľskom účte zaškrtol, že sa chce zúčastniť na konkrétnom festivale. Súťažiaci môže zaškrtnúť ľubovoľný počet festivalov (1 až 17) podľa toho, ktorých festivalov sa chce zúčastniť, a podľa toho bude zaradený do žrebovania jednotlivých súťažných skupín (určených konkrétnym festivalom). V deň žrebovania príslušnej súťažnej skupiny sa v takom prípade automaticky v deň žrebovania Festivalovej Výhry odpočíta jeden vložený Súťažný kód Súťažiaceho.

Potvrdenie o účasti v Súťaži o konkrétnu Výhru a čas doručenia Súťažného kódu do Súťaže bude zobrazený v rámci Užívateľského účtu (rozhodujúci je čas doručenia každého jednotlivého Súťažného kódu evidovaného Technickým správcom).

Každý Súťažný kód je možné nahrať prostredníctvom Užívateľského účtu len raz. V prípade, že jeden alebo viacerí Súťažiaci nahrajú do Súťaže identický Súťažný kód, vyzve Organizátor uvedených Súťažiacich k predloženiu viečok Súťažných výrobkov so Súťažnými kódmi (a v ním stanovenej lehote). Do Súťaže bude zaregistrovaný (v prípade, že budú splnené všetky ďalšie podmienky Súťaže) Súťažný kód, resp. Súťažné kódy len toho Súťažiaceho, ktorý predloží viečko obsahujúceho príslušný platný Súťažný kód. Ak Súťažiaci nepredloží požadované podklady v stanovenej lehote, resp. ich predloží, ale napriek tomu nepreukáže splnenie podmienok Súťaže (napr. pochybnosti o pravosti viečka Súťažného výrobku, nečitateľnosť Súťažného kódu a podobne), nebudú ním nahraté Súťažné kódy do Súťaže zaregistrované.

Každý jednotlivý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť len s jedným Užívateľským účtom bez ohľadu na počet Súťažných kódov nahraných do Súťaže. V prípade porušenia tohto pravidla môže byť Súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vyradený.

Opakovaná účasť Súťažiaceho v Súťaži je podmienená vždy novým nahratím Súťažného kódu, resp. štvorice Súťažných kódov v prípade Hlavnej Výhry.

4. VÝHRA, SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV

4.1 VÝHRA

Do Súťaže sú zaradené nasledujúce Výhry:

 1. 2× Hlavná Výhra - automobil Škoda Kamiq v hodnote 28 094 € s DPH (vyššie a ďalej len "Hlavná Výhra"),
 2. 18× Vedľajšia Výhra - 9× darčekový poukaz Amazing places v hodnote 5 000 Kč (200 eur), ktorý sa žrebuje v párnych týždňoch, a 9× fotoaparát Instax Mini EVO Brown set v hodnote 258 eur s DPH, ktorá sa žrebuje v nepárnych týždňoch (vyššie uvedené a ďalej len "Vedľajšia Výhra"),
 3. 85× Festivalová Výhra - vstupenky pre dve osoby na jeden z 17 hudobných festivalov (vyššie a ďalej len "Festivalová Výhra"), pričom platí, že Festivalové Výhry sú spoločné pre Súťažiacich pre českú aj slovenskú časť Súťaže, žrebuje sa teda spoločne z databázy českých a slovenských Súťažiacich,

(vyššie a ďalej každá samostatne ako "Výhra" alebo spoločne ako "Výhry").

Podrobnosti o Hlavnej Výhre:

Do Súťaže sú vložené 2 Hlavné Výhry pre slovenskú časť Súťaže.

Hlavná Výhra má nasledujúce parametre:

 • Zn. a model: Kamiq Top Selection 1,5 TSI 110 kW 6-stupňová mech.,
 • Farba: oranžová Phoenix metalíza,
 • Objem motora: 1498 cm³,
 • Výkon: 110 kW,
 • Spotreba paliva - kombinovaná: 5,9 l/100 km,
 • Spotreba paliva - stredná spotreba: 5,8 l/100 km,
 • Spotreba paliva - vysoká spotreba: 5,2 l/100 km,
 • Emisie CO2: 134 g/km,
 • Výbava vozidla je určená Usporiadateľom a Výherca nie je oprávnený si ju vyberať alebo akokoľvek meniť,
 • Zabezpečiť odvoz motorového vozidla, jeho prihlásenie na nového držiteľa a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný Výherca s tým, že Výherca znáša všetky náklady s tým súvisiace.
 • Hlavná Výhra bude Výhercovi odovzdaná osobne podľa nižšie určených pravidiel najneskôr do 2 mesiacov od skončenia každého hlavného súťažného kola.

Podrobnosti o Vedľajšej Výhre:

Do Súťaže je vložených 18 Vedľajších Výhier pre slovenskú časť Súťaže, z toho vždy 9 Vedľajších Výhier v podobe darčekového poukazu Amazing Places a 9 Vedľajších Výhier v podobe Instax Mini EVO Brown setu.

Vedľajšia Výhra v podobe darčekového poukazu Amazing Places má nasledujúce parametre:

 • Darčekový poukaz má platnosť 1 rok od dátumu vydania.
 • Darčekový poukaz je možné využiť v dostupných ubytovacích zariadeniach na webovej stránke www.amazingplaces.cz , na týchto webových stránkach je možné nájsť aj pravidlá pre uplatnenia poukazu a sekciu FAQ: https://www.amazingplaces.cz/cs/darkovy-voucher#faq .
 • Darčekový poukaz je možné využívať podľa dostupnosti ubytovacích zariadení zapojených do projektu Amazing Places, ktoré umožňujú uplatnenie poukazu. Za včasné uplatnenie poukaz v dobe jeho platnosti s ohľadom na voľné ubytovacie kapacity nesie zodpovednosť sám Výherca.
 • Darčekový poukaz bude zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu Súťažiaceho uvedenú pri Súťažnej registrácii najneskôr do 1 mesiaca od skončenia Doby konania Súťaže.

Dátum žrebovania

13. 5. 2024

27. 5. 2024

10. 6. 2024

24. 6. 2024

8. 7. 2024

22. 7. 2024

5. 8. 2024

19. 8. 2024

2. 9. 2024


Vedľajšia Výhra v podobe Instax Mini EVO Brown setu má nasledujúce parametre:

 • fotoaparát Instax Mini Evo,
 • pamäťová karta SD 32 GB,
 • FUJIFILM Instax Mini 20 ks,
 • puzdro,
 • hnedá farba.
 • Instax Mini EVO Brown bude zaslaný na adresu Súťažiaceho uvedenú pri registrácii Užívateľského účtu prostredníctvom doručovacích služieb najneskôr do 1 mesiaca od skončenia Doby konania Súťaže.

Dátum žrebovania

6. 5. 2024

20. 5. 2024

3. 6. 2024

17. 6. 2024

1. 7. 2024

15. 7. 2024

29. 7. 2024

12. 8. 2024

26. 8. 2024


Podrobnosti o Festivalovej Výhre:

Do Súťaže je vložených celkom 85 Festivalových Výhier, ktoré sú spoločné pre českú a slovenskú časť Súťaže. To znamená, že Súťažiaci budú žrebovaní z dvoch databáz - Súťažiaci zo slovenskej časti Súťaže a Súťažiaci z českej časti Súťaže.

Festivalová Výhra má nasledujúce parametre:

 • Vstupenky pre dve osoby na konkrétny festival budú zaslané elektronicky na e-mailovú adresu Súťažiaceho uvedenú pri Súťažnej registrácii do 14 pracovných dní od žrebovania danej súťažnej skupiny.
 • Pre každý festival (resp. súťažnú skupinu) je do Súťaže vložených 5 párov vstupeniek.
 • Jedná sa o vstupenky na jeden z nasledujúcich festivalov:

Festival

Dátum konania festivalu

Dátum žrebovania

Hodnota výhry

Rock for People, Hradec Králové

12. 6. - 15. 6. 2024

22. 5. 2024

318 eur

Fingers Up, Mohelnice

21. 6. - 22. 6. 2024

31. 5. 2024

99 eur

Kryštof Kemp, Strážnice

6. 7. 2024

14. 6. 2024

110 eur

Pohoda, Trenčín

11. 7. - 13. 7. 2024

20. 6. 2024

278 eur

Hrady CZ, Točník

12. 7. - 13. 7. 2024

21. 6. 2024

151 eur

Kryštof Kemp, Strážnice

13. 7. 2024

21. 6. 2024

110 eur

Hrady CZ, Kunětická Hora

19. 7. - 20. 7. 2024

28. 6. 2024

151 eur

Benátská noc, Liberec

25. 7. - 28. 7. 2024

4. 7. 2024

166 eur

Hrady CZ, Švihov

26. 7. - 27. 7. 2024

4. 7. 2024

151 eur

Kryštof Kemp, Konopiště

27. 7. 2024

4. 7. 2024

110 eur

Hrady CZ, Rožmberk nad Vltavou

2. 8. - 3. 8. 2024

12. 7. 2024

151 eur

Hrady CZ, Veveří

9. 8. - 10. 8. 2024

19. 7. 2024

151 eur

Hrady CZ, Hradec nad Moravicí

16. 8. - 17. 8. 2024

26. 7. 2024

151 eur

Kryštof kemp, Loket

17. 8. 2024

26. 7. 2024

110 eur

Hrady CZ, Bouzov

23. 8. - 24. 8. 2024

2. 8. 2024

151 eur

Kryštof kemp, Loket

24. 8. 2024

2. 8. 2024

110 eur

Hrady CZ, Bezděz

30. 8. - 31. 8. 2024

9. 8. 2024

151 eur


Každý Súťažiaci môže v celej Súťaži (bez ohľadu na súťažné kola a súťažné skupiny) získať len jednu Hlavnú Výhru, jednu Vedľajšiu Výhru a jednu Festivalovú Výhru.


4.2 SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV

Výherca bude určený žrebovaním, ktoré vykoná Technický správca. O priebehu žrebovania bude vyhotovený písomný protokol. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu byť zároveň Organizátorom vyzvané k zaslaniu súhlasu zákonného zástupcu s účasťou v Súťaži.

So Súťažným kódom, s ktorým Súťažiaci vyhrá Výhru, už nie je možné vyhrať ďalšiu Výhru - bude vylúčený z ďalšieho žrebovania.

Určenie výhercu Hlavnej Výhry:

Na účely určenia výhercu Hlavnej Výhry je Súťaž rozdelená na dve hlavné súťažné kolá:

 1. Prvé hlavné súťažné kolo sa koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé hlavné súťažné kolo sa koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

Po skončení každého hlavného súťažného kola bude Technickým správcom vyžrebovaný jeden Výherca Hlavnej Výhry pre českú časť Súťaže a k nemu vždy aj dvaja náhradníci. V oboch hlavných súťažných kolách sa bude vždy žrebovať zo všetkých Súťažiacich, ktorí do Užívateľského účtu platne nahrali Súťažný kód v Dobe konania Súťaže. Do žrebovania druhého hlavného súťažného kola nebude zaradený Súťažiaci, ktorý získal Hlavnú Výhru v prvom hlavnom súťažnom kole. Súťažný kód (kódy) Súťažiaceho, ktorý v prvom súťažnom kole nevyhral Hlavnú Výhru sa automaticky presúvajú do druhého súťažného kola o Hlavnú Výhru.

Žrebovanie prebehne pre každé súťažné kolo zvlášť, a to vždy nasledujúci deň po skončení daného súťažného kola, príp. najbližší pracovný deň.

Určenie Výhercu Vedľajšej Výhry:

Na účely určenia Výhercu Vedľajšej Výhry je Súťaž rozdelená na 18 vedľajších súťažných kôl:

 1. Prvé vedľajšie súťažne kolo sa koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 5. 5. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé vedľajšie súťažne kolo sa koná od 6. 5. 2024 00:00:00 hod. do 12. 5. 2024 23:59:59 hod.
 3. Tretie vedľajšie súťažne kolo sa koná od 13. 5. 2024 00:00:00 hod. do 19. 5. 2024 23:59:59 hod.
 4. Štvrté vedľajšie súťažne kolo sa koná od 20. 5. 2024 00:00:00 hod. do 26. 5. 2024 23:59:59 hod.
 5. Piate vedľajšie súťažne kolo sa koná od 27. 5. 2024 00:00:00 hod. do 2. 6. 2024 23:59:59 hod.
 6. Šieste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 3. 6. 2024 00:00:00 hod. do 9. 6. 2024 23:59:59 hod.
 7. Siedme vedľajšie súťažne kolo sa koná od 10. 6. 2024 00:00:00 hod. do 16. 6. 2024 23:59:59 hod.
 8. Ôsme vedľajšie súťažne kolo sa koná od 17. 6. 2024 00:00:00 hod. do 23. 6. 2024 23:59:59 hod.
 9. Deviate vedľajšie súťažne kolo sa koná od 24. 6. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 10. Desiate vedľajšie súťažne kolo sa koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 7. 7. 2024 23:59:59 hod.
 11. Jedenáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 8. 7. 2024 00:00:00 hod. do 14. 7. 2024 23:59:59 hod.
 12. Dvanáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 15. 7. 2024 00:00:00 hod. do 21. 7. 2024 23:59:59 hod.
 13. Trináste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 22. 7. 2024 00:00:00 hod. do 28. 7. 2024 23:59:59 hod.
 14. Štrnáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 29. 7. 2024 00:00:00 hod. do 4. 8. 2024 23:59:59 hod.
 15. Pätnáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 5. 8. 2024 00:00:00 hod. do 11. 8. 2024 23:59:59 hod.
 16. Šestnáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 12. 8. 2024 00:00:00 hod. do 18. 8. 2024 23:59:59 hod.
 17. Sedemnáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 19. 8. 2024 00:00:00 hod. do 25. 8. 2024 23:59:59 hod.
 18. Osemnáste vedľajšie súťažne kolo sa koná od 26. 8. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

V nepárnych vedľajších súťažných kolách (v prvom, treťom...) sa súťaží o Vedľajšiu Výhru v podobe Instax Mini Evo Brown setu a v párnych súťažných kolách (v druhom, štvrtom...) sa súťaží o Vedľajšiu Výhru v podobe darčekového poukazu Amazing Places.

Po skončení každého vedľajšieho súťažného kola bude Technickým správcom vyžrebovaný jeden Výherca Vedľajšej Výhry pre slovenskú časť Súťaže a k nemu vždy aj dvaja náhradníci. Vo všetkých vedľajších súťažných kolách sa bude vždy žrebovať zo všetkých Súťažiacich, ktorí do Užívateľského účtu platne nahrali Súťažný kód v Dobe konania Súťaže. Do žrebovania jednotlivého vedľajšieho súťažného kola nebude zaradený Súťažiaci, ktorý už vyhral Vedľajšiu Výhru v predchádzajúcom vedľajšom súťažnom kole.

Žrebovanie prebehne pre každé súťažné kolo zvlášť, a to vždy v nasledujúci deň po skončení daného súťažného kola, prípadne najbližší pracovný deň.

Určenie výhercu Festivalovej Výhry:

Na účely určenia Výhercu Festivalovej výhry je Súťaž rozdelená do 17 súťažných skupín podľa konkrétnych hudobných festivalov. Žrebovanie Výhercov Festivalovej Výhry prebehne vždy zo všetkých Súťažiacich z Česka aj zo Slovenska, ktorí zaškrtli políčko, že majú záujem zúčastniť sa konkrétneho festivalu, resp. danej súťažnej skupiny. Za jedno súťažné žrebovanie príslušnej súťažnej skupiny sa vždy odpočíta jeden vložený náhodne vybraný Súťažný kód Súťažiaceho. V prípade Výhry sa toto pravidlo neuplatní, keďže každý druh Výhry (tzn. i Festivalovú Výhru) je možné vyhrať len 1-krát - takýto Súťažiaci teda už potom nie je súčasťou ďalšieho žrebovania Výhry.

Žrebovanie Výhercu Festivalovej Výhry sa uskutoční v termínoch uvedených v tabuľke.

Ku každému Výhercu Festivalovej Výhry budú vyžrebovaní aj dvaja náhradníci.

Ďalšie podmienky na získanie Výhry:

Súťažný kód/kódy Súťažiaceho, ktorý v prvom súťažnom kole nezískal Hlavnú Výhru, sa automaticky presúvajú do druhého súťažného kola o Hlavnú Výhru. Súťažný kód/kódy Súťažiaceho, ktorý v danom súťažnom kole nezískal Vedľajšiu Výhru, sa automaticky presúvajú do ďalších súťažných kôl. Súťažný kód/kódy Súťažiaceho, ktorý v danej súťažnej skupine nezískal Festivalovú Výhru, sa automaticky presúvajú do ďalšej súťažnej skupiny, ak Súťažiaci prejavil záujem o účasť na ďalšom festivale zaškrtnutím príslušného festivalu.

V prípade, že vyžrebovaný Výherca nesplní tieto pravidlá Súťaže alebo odmietne Výhru, stane sa Výhercom prvý vyžrebovaný náhradník. Ak sa zistí, že ani prvý náhradník nesplní pravidlá Súťaže alebo odmietne Výhru, Výhercom sa stane druhý vyžrebovaný náhradník. Ak ani druhý vyžrebovaný náhradník nesplní pravidlá Súťaže alebo odmietne Výhru, Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý s ňou môže naložiť podľa vlastného uváženia.

Kód/kódy, s ktorými sa Súťažiaci už stal Výhercom, nie je možné uplatniť pre získanie inej Výhry.

V prípade, že sa do Súťaže zapojí menší počet Súťažiacich, ako je Výhier v Súťaži, alebo podmienky pre zaradenie do Súťaže nesplní dostatočný počet Súťažiacich, nerozdelené Výhry prepadnú v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

O vyhodnotení Súťaže bude uskutočnený po skončení Doby konania Súťaže písomný protokol.

Postup po určení Výhercu:

V prípade Výhry sú Súťažiacemu obratom po vyžrebovaní zaslané podrobnosti o Výhre a pokyny k jej uplatneniu či predaniu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú Súťažiaci uviedol pri Súťažnej registrácii (ďalej len "Informačný e-mail").

Výherci môžu byť Organizátorom požiadaní k predloženiu Súťažných výrobkov so Súťažnými kódmi podľa vyššie uvedených pravidiel, prípadne o poskytnutie ďalších informácií, na základe ktorých Organizátor vykoná kontrolu splnenia podmienok Súťaže. Po vykonaní kontroly Organizátor buď potvrdí Výhru Výhercovi, alebo ho bude informovať, že sa Výhercom nestal.

Súťažiaci, ktorí neboli vyžrebovaní a nestali sa Výhercami, nebudú nijakým spôsobom kontaktovaní.

V prípade, že sa s Výhercom nepodarí skontaktovať do piatich pracovných dní od prvého pokusu o kontaktovanie (ak je to pre doručenie Výhry nevyhnutné alebo ak Organizátor či Usporiadateľ túto možnosť využije) na ním uvedených kontaktných údajoch, poprípade ak sa mu nepodarí Výhru opakovane (min. dvakrát) doručiť alebo odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, Výhra nebude odovzdaná a na miesto pôvodného Výhercu nastupuje náhradník. Tento postup sa bude opakovať maximálne dvakrát, potom už nebude Výherca určený a Výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak Súťažiaci odmietne prevziať Výhru alebo bude zo Súťaže vylúčený iným spôsobom podľa týchto pravidiel.

Hlavné Výhry budú Výhercovi odovzdané osobne, a to v čase a na mieste, ktoré mu Usporiadateľ oznámi. V prípade slovenskej časti Súťaže bude Hlavná Výhra odovzdaná na adrese DANUBIASERVICE a.s.,Rožňavská 30, 821 04 Bratislava. Na miesto odovzdania Výhry zabezpečí Organizátor pre Výhercu dopravu. Pri odovzdaní Hlavnej Výhry bude s Výhercom podpísaný odovzdávací protokol.

V prípade, že sa Výhercom Hlavnej Výhry stane osoba mladšia ako 18 rokov, je odovzdanie Hlavnej Výhry podmienené aj podpísaním odovzdávacieho protokolu zákonnými zástupcami Výhercu. Ak Výherca (a/alebo jeho zákonní zástupcovia) odmietne preukázať totožnosť alebo podpísať protokol, Výhra nebude odovzdaná a na jeho miesto nastupuje náhradník.

Pri odovzdávaní Hlavnej Výhry musí Výherca tiež preukázať, že je oprávnený riadiť uvedené vozidlo (s platným vodičským preukazom skupiny B) príp. zabezpečiť iný spôsob (v súlade s právnymi predpismi) prepravy vozidla. Neoddeliteľnou súčasťou odovzdávacieho protokolu a podmienkou odovzdania Hlavnej Výhry je súhlas Výhercu s vyhotovením a šírením zvukového a obrazového záznamu z odovzdania Hlavnej Výhry.

4.3 VYHOTOVENIE A DISTRIBÚCIA ZÁZNAMU VÝHERCU HLAVNEJ VÝHRY:

Podmienkou odovzdania Hlavnej Výhry je vyhotovenie záznamov výhercu (fotografií, videí atď.).

Súťažiaci zapojením sa do Súťaže udeľuje výslovný súhlas s vyhotovením a šírením (Usporiadateľom alebo ním poverenou osobou) fotografií a videozáznamov (ďalej spoločne len "Záznam") zachytávajúcich osoby Súťažiaceho, vrátane akýchkoľvek iných prejavov osobnej povahy, v súvislosti s odovzdávaním Hlavnej Výhry. Súhlas sa poskytuje odo dňa vyhotovenia Záznamu, v neobmedzenom územnom rozsahu, v neobmedzenom množstve (počte) použití a na všetky spôsoby použitia a šírenia, a to na obdobie 5 rokov. Usporiadateľ je oprávnený Záznamy zobrazujúce osobu Súťažiaceho, vrátane všetkých ďalších prejavov osobnej povahy dopĺňať, upravovať, spracovávať, skracovať, zužovať a pod., a to sám alebo prostredníctvom tretích osôb akýmkoľvek spôsobom, a to akýmkoľvek spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení. Usporiadateľ sa však zaväzuje Záznamy používať tak, aby neznižoval hodnotu a vážnosť Súťažiaceho. Usporiadateľ je oprávnený tento súhlas (v uvedenom rozsahu) ďalej udeliť tretím osobám, najmä spoločnosti Škoda Auto Slovensko s.r.o., IČO: 31 347 215 alebo DANUBIASERVICE a.s., IČO: 31 397 549.Súťažiaci sa zaväzuje uvedené oprávnenie Usporiadateľa písomne potvrdiť v odovzdávacom protokole k Hlavnej Výhre.

5. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári na Súťažnom webe udeľuje výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu, platná e-mailová adresa a PSČ bydliska Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účely vedenia Súťaže vrátane organizácie a vyhodnotenia Súťaže podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel. Výherca ďalej udeľuje súhlas so spracúvaním ďalších osobných údajov potrebných na kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Súťažiaci zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú Organizátor a Technický správca. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Usporiadateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. zaslaním e-mailu na adresu [email protected] . Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca možnosť zúčastniť sa Súťaže a získať Výhru.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne meno, prvé písmeno priezviska a mesto/obec bydliska Súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj Záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku sa poskytuje na dobu 5 rokov odo dňa jeho zaznamenania a bezodplatne.

6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

Viacnásobná účasť v Súťaži je možná v rámci jedného Užívateľského účtu vždy iba s novým Súťažným nákupom a novým náhradným Súťažným kódom a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti v Súťaži.

Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry akékoľvek iné finančné alebo vecné plnenie. Usporiadateľ ani ďalšie subjekty podieľajúce sa na organizácii Súťaže nie sú voči Súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ani týchto subjektov, ako sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet Výhier v Súťaži, nahradiť deklarované Výhry Výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, najmä v prípade, že Výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry či Výhry, ktoré nebolo možné v rámci Súťaže prideliť, prepadajú v prospech Usporiadateľa.

Zo Súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na organizácii a vyhodnotení tejto Súťaže, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii a vyhodnotení tejto Súťaže. Ostatné osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi či vyššie zmieneným spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z účasti na Súťaži vylúčené nie sú.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do Súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto Súťaži, bude táto osoba zo Súťaže bez náhrady vylúčená a nebude jej odovzdaná Výhra.

Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú za nedoručenie Súťažných kódov, Informačných e-mailov, odpovede na výhernú správu, Výhier, ako aj akékoľvek iné technické problémy súvisiacich s prenosom dát elektronickými prostriedkami. Súťažiaci sám je povinná si skontrolovať zadané údaje a ich riadne načítanie na príslušné webové stránky a za tuto povinnosť taktiež sám nesie zodpovednosť.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach týkajúcich sa pravidiel Súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Výhru v Súťaži nie je možné reklamovať, všetky prípadné námietky je nutné uplatniť priamo u Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú Dobu konania Súťaže, a to tak, že zmenu vyhlási na Súťažnom webe, kde budú po celú Dobu konania Súťaže umiestnené jediné platné a úplné pravidlá.

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený v prípade, že Usporiadateľ, Technický správca či Organizátor zistí a/alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom, fair play či pravidlám tejto Súťaže zo strany takého Súťažiaceho alebo niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému Súťažiacemu k účasti v Súťaži, popr. zisku Výhry v Súťaži. Prípadné námietky s priebehom Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected] , a to do 30 pracovných dní od skončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdenia Súťažiaceho, je dôkazné bremeno tvrdenia na Súťažiacom.

Usporiadateľ, Technický správca ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré Súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s čerpaním Výhry.

Súťažiaci berie na vedomie, že výhry podliehajú zdaneniu daňou z príjmov v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v platnom znení s výnimkou výhier, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov v zmysle § 9 uvedeného zákona o dani z príjmov.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel Súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel Súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami Súťaže.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, podporovaná, spravovaná, spojená alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook, či Instagram ani inému prevádzkovateľovi spoločnosti Meta Platforms, Inc., ani k žiadnej inej sociálnej sieti a prevádzkovateľ týchto sociálnych sieti za Súťaž a jej priebeh nenesie žiadnu zodpovednosť.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na Súťažnom webe www.kofola.sk/sutaz . Dotazy je možné smerovať na e-mail [email protected] , reakčná doba je zhruba 24 hodín, linka funguje v pracovných dňoch medzi 9.00-17.00 hod.

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 30. 4. 2024

PRÍLOHA č. 1

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY SÚŤAŽE


USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Kofola a.s. so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 36 319 198, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl.č. 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ").

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl.č. 160789 (ďalej len „Organizátor").

TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl.č. 22873 (ďalej len „Technický správca").

NÁZOV SÚŤAŽE

„Objavuj s otvorenými viečkami" (ďalej len „Súťaž")

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže") v období od 1.5.2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže").

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe www.kofola.sk/sutaz dobrovoľne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež „údaje") a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, ako prevádzkovateľa, a s ich spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa (ktorým je Technický správca a Organizátor) na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie na dobu 2 rokov. Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do Súťaže zaradený. Súhlas je Súťažiacim udeľovaný na účely realizácie Súťaže a možné poskytnutie Výhry.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“)

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, za akým účelom, v akom rozsahu a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk , v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Nariadenia.

Spracúvané osobné údaje všetkých Súťažiacich: meno, priezvisko, telefón, platná e-mailová adresa, PSČ bydliska a vek. Osobné údaje sa spracúvajú najmä v evidencii Súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci Súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľa, ktorým je Organizátor a Technický správca, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme. Osobné údaje Výhercu (okrem vyššie uvedených údajov navyše aj podobizne a údaje zdieľané pre účely predania výhry) budú spracúvané po dobu 3 rokov od odovzdania Výhry za účelom evidencie odovzdania Výhry, prípadne po dobu stanovenú právnymi predpismi.

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo Súťaže a zároveň stráca možnosť získať Výhru v Súťaži.

PRÍLOHA č. 2

SÚHLAS SO SPRACŮVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY


USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Kofola a.s. so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 36 319 198, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl.č. 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ").

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl.č. 160789 (ďalej len „Organizátor").

TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vl.č. 22873 (ďalej len „Technický správca").

NÁZOV SÚŤAŽE

„Objavuj s otvorenými viečkami" (ďalej len „Súťaž")

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže") v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže").

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci formulára na www.kofola.sk/sutaz (ďalej len „Súťažný web“) dobrovoľne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy pre účely rozosielania obchodných oznámení Usporiadateľa v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, a to maximálne na 2 roky od udelenia súhlasu, prípadne do doby jeho odvolania.

Súťažiaci berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov na základe tohto súhlasu je oprávnený pre Usporiadateľa prevádzkovať Organizátor alebo prípadne ďalší sprostredkovateľ, ktorého Usporiadateľ zmluvne poverí takýmto spracúvaním.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“):

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, za akým účelom, v akom rozsahu a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk , v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Nariadenia.

Súťažiaci poskytuje súhlas Usporiadateľovi so spracúvaním osobných údajov pre vyššie uvedený účel v rozsahu svojej e-mailovej adresy.

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu [email protected] alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo Súťaže a zároveň stráca možnosť získať Výhru v Súťaži.