Zásady ochrany osobných údajov

na účely súťaže „OBJAVUJ S OTVORENÝMI VIEČKAMI“

Usporiadateľ súťaže

Kofola a.s. so sídlom v Rajeckej Lesnej, súp. č. 1, 013 15, Slovenská republika, IČO: 36 319 19, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddiely Sa, vložka 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

Organizátor súťaže

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len „Organizátor“).

Technický správca súťaže

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom v Prahe 4, Na Jezerce 1199/7, 140 00, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 22873 (ďalej len „Technický správca“).

Názov súťaže

„Zaži kofola leto“ (ďalej len „Súťaž“).

Miesto a doba konania súťaže

Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže“).

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe www.kofola.sk/sutaz dobrovoľne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež „údaje“) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, ako prevádzkovateľa, a s ich spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa (ktorým je Technický správca a Organizátor) na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie na dobu 2 rokov. Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do Súťaže zaradený. Súhlas je Súťažiacim udeľovaný na účely realizácie Súťaže a možné poskytnutie Výhry.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“):

  • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, za akým účelom, v akom rozsahu a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
  • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
  • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Nariadenia.

Spracúvané osobné údaje všetkých Súťažiacich: meno, priezvisko, platná e-mailová adresa a PSČ bydliska. Osobné údaje sa spracúvajú najmä v evidencii Súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci Súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľa, ktorým je Organizátor a Technický správca, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: [email protected] alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo Súťaže a zároveň stráca možnosť získať Výhru v Súťaži.